مرکز علمی و فرهنگی تمدنهای جهان

شامل

رساله

نقشه ها به صورت کامل

تصاویر سه بعدی

پوستر

09382255348