• پکیج کامل فرهنگسرا
  • شامل بخشهای زیر
  • رساله 170 صفحه
  • مقایسه فرهنگسراهای ایرانی و خارجی
  • تعاریف فرهنگ 
  • معروفترین فرهنگسراهای دنیا
  • استاندادهای فرهنگسرا80 صفحه
  • ریز فضاها
  • نقشه ها
  • تصاویر سه بعدی
  • مهندس حامد 09382255348