• شامل بخش های مورد نیاز در بیمارستان و وظایف هر منطقه و جدول مساحت ها و ابعاد
  •  فرمتword doc
  • 218 صفحه
  • مهندس حامد 09382255348